MÕISTED ja LÜHENDID
Turismiteenuse pakkuja  (TP) – OleRai OÜ.
Reisija (R) – TP poolt korraldatud reisil osaleja.
Reisitasu – reisi maksumus, kaasa arvatud ettemaks.
Reisihüvitis – Reisi tühistamisega seotud kulud, mida R on kohustatud tasuma TP-le.

1. REISILEPING
1.1 Reisileping on leping, mis sõlmitakse TP ja R vahel ning käsitleb käesolevaid reisitingimusi.
1.2 Reisilepingu alusel müüb TP reisiteenuseid R-le, kes kohustub maksma selle eest kokkulepitud tasu (reisitasu).
1.3 TP juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti õigusaktides sätestatud tingimustest.

2. REISILEPINGU SÕLMIMINE JA REISI EEST TASUMINE
2.1 R ja TP vaheline reisileping jõustub hetkel, kui T on sobiva reisi broneerinud ning tasunud ettemaksu (broneerimistasu).
2.2 Broneeringu kinnituseks tuleb R-l tasuda ettemaks 200 EUR OÜ OleRai arvele või sularahas 3 päeva jooksul alates reisi broneeringu tegemise kuupäevast, või arve saamisest, kui arvel ei ole märgitud teisiti.
2.3 Teine osamakse 300 EUR tuleb tasuda hiljemalt 62 päeva enne reisi algust.
2.4 Kogu reisi maksumus tuleb tasuda hiljemalt 21 päeva enne reisi algust.

3. REISI HIND JA HINNAMUUTUSED
3.1 Reisi hinna sisse kuuluvad need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides.
3.2 TP poolt müügikampaaniate korras väljakuulutatud soodustused kehtivad ainult uutele broneeringutele, soodustustel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
3.3 R-l ei ole õigust TP-lt nõuda hüvitist juhul, kui ta jätab kasutamata mõne reisipaketi hinnas sisalduva teenuse.
3.4 TP-l on õigus muuta reisi hinda järgnevate asjaolude ilmnemisel:
3.4.1 transpordi- või majutushindade muutumine, kui need ei allu TP kontrollile;
3.4.2 valuutakursi oluline muutumine;
3.4.3 Eesti või sihtkohamaa maksude ja lõivude muutumine.
3.5 Reisi hinna muutumisest tuleb R-le teatada esimesel võimalusel, kuid mitte vähem kui 21 päeva enne reisi algust.
3.6 Hinnagarantii kaitseb R-t ootamatute hinnalisade eest ja kehtib juhul, kui R tasub kogumaksumuse reisi broneerimisel. Eelduseks on, et reisini on jäänud vähemalt 30 päeva.

4. REISIJA ÕIGUS REISI MUUTMISEKS VÕI TÜHISTAMISEKS
4.1 Mõjuva takistuseta on R-l õigus tellimus tühistada, makstes sealjuures reisihüvitist vastavalt annulleerimistingimustele.
4.2 Mõjuva takistuseta on R-l õigus tellimus tühistada ja reisihüvitist mitte maksta, kui reispaketi hinnatõus on vähemalt 1,5-kordne või on tegemist olulise reisiteenuse muutumisega. R kohustub reisi tühistamissoovist teatama 48 tunni jooksul pärast hinnatõusu või olulise muutuse teate saamist.
4.4 Kui R-le ei väljastata viisat, käsitletakse seda kui reisi tühistamist Mõjuva takistuseta ning kohaldatakse käesoleva reisitingimuste punkti 4.1 sätteid.
4.5 R-l on õigus reis tühistada mõjuva takistuse ilmnemisel (haigus, suur varaline kahju, lähedase kaotus või muu ootamatus). R-l on kohustatud TP-le mõjuvast takistusest viivitamatult teatama.
4.6 Kui reisi tühistab pere- või sõpruskonna liige ja nende reisi hind põhineb sellel, et kindel arv reisijaid elab koos ühes toas või reisib koos, siis on TP-l õigus võtta muutustest põhjustatud lisatasu.
4.7 Kui R tühistab reisi reisikuupäevade muutumise tõttu, mis on TP-s mitteolenevatel põhjustel, ei kuulu R-le tagastamisele juba tehtud tagastamatud otsesed kulud.

5. REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
5.1 R kohustub tutvuma reisi tutvustavate materjalide ja reisitingimustega.
5.2 R kohustub järgima reisi puudutavaid juhendeid, väljumisaegu, hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju.
5.3 R kohustub tasuma oma võimalike tagasisõidukulude eest, kui teda ei lubata sihtkohariigis maale või sihtkohariigist lahkuda.
5.4 R ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. R vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab TP-le, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
5.5 R-l lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Reisikindlustus tuleb teha koos reisitõrke ja vajalike lisariskidega (nt. suusareisi kaitse, Covid-19 lisakaitse), et tagada kahjude hüvitised nii tervisele kui reisi ärajäämise kuludele (nt. haigestumise tõttu) ja reisikava muutustest tingitud kuludele.
5.6 T vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Kui reis jääb ära kehtivuse kaotanud dokumentide tõttu, rakendab TP reisi tühistamise määrasid p. 4.1 alusel.
5.7 R nõustub privaatsustingimustega ning annab oma nõusoleku uudiskirjade saamiseks ja oma andmete säilitamiseks.

6.  TURISMITEENUSE PAKKUJA  KOHUSTUSED JA VASTUTUS

6.1 TP vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldustele ja reisijale antud lubadustele.
6.2 TP kohustub toimumata reisi eest reisitasu tagasi maksma, kui reis jääb ära TP süü tõttu (erandiks Covid-19 tõttu ärajäänud reisiteenused, vt p 11).
6.3 TP on kohustatud sihtkohas esinevad puudused ja R poolt esitatud pretentsioonid koheselt lahendama. TP võib jätta puudused ja pretentsioonid lahendamata, kui see see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebamääraseid kulutusi.
6.4 TP ei vastuta:
6.4.1 kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmistele näitajatele;
6.4.2 lennu- ja bussitransfeeri tehnilise korralduse, lendude hilinemise ning pagasi kadumise eest;
6.4.3 halbadest ilmaoludest ja/või avariidest tekkinud liiklusummikute tõttu lennule hilinemise eest. TP teeb kõik võimaliku, et probleem lahendada ja abistab R-t uute lennupiletite ostmisel;
6.4.4 kui tema poolt vahendatav firma (hotell, transpordifirma, sihtkoha reisibüroo jne) pankrotistub, märgatavalt hindu tõstab või osutub mõnel muul viisil ebasobivaks. TP teeb kõik võimaliku, et probleem lahendada;
6.4.5 kahju eest, mille on põhjustanud R enda hoolimatus, tegevus/või tegevusetus;
6.4.6 TP ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud vääramatud jõud, nn Force Majeure (loodusõnnetused, sõjad, streigid vms). Mõlemad lepingupooled võivad lepingu üles öelda, kui reisiteenuse osutamine muutub võimatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu.

7. TURISMITEENUSE PAKKUJA ÕIGUSED
7.1 TP-l on õigus teha reisiprogrammis muudatusi, kuid sellel tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Oluliseks muutuseks ei saa lugeda samal tasemel hotelli vahetust, transporditeenuse osutaja muutmist või asenduslende. Muudatustest reisipaketis tuleb R-t teavitada viivitamatult.
7.2 TP-l on õigus reis ära jätta juhul, kui:
7.2.1 seda põhjustab sihtkohas või selle lähedal toimuv Force Majeure või reisijate julgeolek on seatud ohtu (sõda, rahutused, loodusõnnetused vms);
7.2.2 Lennufirma annulleerib ootamatult oma lennud ja neid ei ole võimalik teiste lendudega asendada;
7.3 TP teeb endast kõik oleneva, et lahendada p.7.2 tagajärjel tekkinud olukord.
7.4 TP-l on õigus lisada kõigi reisijate e-posti aadressid uudiskirja andmebaasi. TP kinnitab, et rakendab kõiki ettevaatusabinõusid klientide privaatsuse tagamiseks.
7.5 TP-l õigus broneering/tellimus tühistada, kui R ei ole ettenähtud tähtajaks reisi eest tasunud. Sel juhul kohaldatakse reisi annuleerimistingimusi.
7.6 TP-l on õigus reis ära jätta, kui reisile ei ole registreeritud piisav arv inimesi.

8. PUUDUSED REISIKORRALDUSES, NENDEST TEATAMINE  JA NENDE KÕRVALDAMINE

8.1 Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis ei vasta teenuste ning muu korralduse poolest sellele, milles on eelnevalt kokku lepitud.
8.2 Puuduseks reisikorralduses ei või pidada järgmisi asjaolusid:
8.2.1 Turismiteenuse, kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada (lennujaamade vahetus, asenduslennud, ilmast tingitud hilinemised, liiklusummikud vms);
8.2.2 R ei pääse lennule või sihtkohariigis maale oma süü tõttu (kaotas pileti, maaletuleku keeld, pass on kehtetu või kadunud, tugev alkoholijoove jms).
8.2.3. hotelli vahetamist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. TP kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga võimalikult sarnase asukohaga.

9. REISI ANNULEERIMISTINGIMUSED
9.1 Kui R tühistab broneeringu:
9.1.1 rohkem, kui 62 päeva enne reisi algust, tagastatakse R-le TP-le makstud summa, välja arvatud 50 EUR, mis jääb broneeringu menetluse, reisikorralduse, büroo-ja muude kulude katteks.
9.1.2 41-62 päeva enne reisi algust, ei tagastata makstud brooneeringutasu 200 EUR, mis jääb hotelli-ja lennupiletite trafiks ning broneeringu menetluse, reisikorralduse, büroo-ja muude kulude katteks.
9.1.3 22-40 päeva enne reisi algust tagastatakse R-le 35% R poolt poolt makstud summast, välja arvatud broneeringutasu 200 EUR, mis jääb hotelli-ja lennupiletite trafiks ning broneeringu menetluse, reisikorralduse, büroo-ja muude kulude katteks.
9.1.4 (null) 0-21 päeva enne reisi algust, siis reisi maksumust ei tagastata!
9.2 Juhul, kui R ei ilmu kohale või ei saa reisile minna puuduvate dokumentide tõttu vastavalt sihtkohariigi nõuetele, R poolt makstud summat ei tagastata.
9.3 Kui reisini on jäänud vähem, kui 21 päeva, ei ole R nime võimalik muuta.
9.4 Soovitame vormistada reisitõrkekindlustuse koos Covid-19 lisakaitsega kohe peale reisilepingu sõlmimist (broneeringutasu maksmist).

10. TURISMITEENUSE KEHTIVUS JA ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE
10.1 Käesolevad reisitingimused kuuluvad lahutamatult TP ja R vahel sõlmitud reisilepingu juurde ning muutuvad mõlemale poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist (p.2).
10.2 Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused poolte vahel püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on R-l õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule EV seadusandlusega ettenähtud korras.

11. COVID-19 – LISATINGIMUSED

11.1 TP ei vastuta, kui COVID-19 olukorra tõttu suletakse/piiratakse ette teatamata hotelli ja/või muu ettevõtte teenused või kui rakendatakse uusi piiranguid või tingimusi riiki sisenemisel. R-l ei ole õigust lepingust taganeda ega nõuda hinna alandamist.
11.2 Kui riigid nõuavad COVID-19 vaktsineerimise- või läbipõdemise tõendit, testi tegemist enne reisi ja uue testi tegemist sihtkohariigis, siis nõutud dokumentide esitamine ning testide tegemine on R enda isiklikul vastutusel ja kulul. TP informeerib reisijat sihtkoha riigi sisenemise teabest enne reisi.
11.3 R peab arvestama, et riikidel on õigus kehtestada reisijatele riiki sisenemisel, riigist väljumisel ja/või reisilt naasmisel erinevaid piiranguid, sh näiteks eri pikkusega karantiinikohustusi. Kõik karantiini, majutuse ja/või alternatiivse transpordiga seotud kulud kannab R või Covid-19 lisakaitsega reisikindlustuse korral Kindlustusselts.
11.4 R peab arvestama, et COVID-19 olukorra tõttu võidakse ette teatamata sulgeda või osaliselt piirata hotelli ja/või muu ettevõtte (nt meelelahutus) teenused, sel juhul ei ole R-l õigust nõuda reisi hinna alandamist.
11.5 R jälgib sihtkoha riigi/hotelli nõudeid nagu maski kandmine, distantsi hoidmine jms.
11.6 Hirm nakatumise või kodumaale naastes karantiinijäämise eest ei ole argumenteeritud põhjus reisist loobumiseks, kui R on ostnud reisi või reisiteenuse COVID-19 ajal ja on võtnud teatud riskid. Reisiteenusest loobumisel rakendatakse tavapäraseid annuleerimise tingimusi.
11.7 COVID-19 eriolukorra tõttu ärajäänud üksiku reisiteenuse või kogu reisipaketi eest võidakse tasuda ka voucheriga.
11.8 COVID-19 eriolukorra tõttu ärajäänud reisipaketi ja reisiteenuste tagasimakselt arvutatakse maha teenustasu 25 EUR/broneering.
11.9 Reisiteenused jäetakse ära siis, kui lennud tühistatakse lennufirma algatusel ja uusi pileteid ei ole võimalik osta mõistliku tasu eest, riik või suusakeskus on COVID-19 tõttu suletud (lockdown).
11.10 Vaktsineerimata Reisija täiendavad piirangud reisimisel ei ole põhjus reisi kuludeta tühistamiseks (näiteks: eneseisolatsioon riiki sisenemisel, lisatest vahemaandumise lennujaamas, lisatest transiit- või sihtkohariigis jms).

TP annab endast parima, et R oleks COVID-19 eritingimustega ja piirangutega operatiivselt kursis. Siiski, tulenevalt reeglite muutmisest eelnevalt teavitamata, ei saa TP alati tagada nende kehtivust igal ajahetkel.

Uuendatud 01.09.2022